Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG SUẤT Q = 3.500 m3/ngày.đêm

Công trình:  Trạm Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm Công Suất Q = 3.500 m3/ngày.đêm

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc D300. Thi công khoan cọc nhồi D400.

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore.

 

thi công ép cọc D300

 

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy